Kompozycja placu ma na celu podkreślenie i wyeksponowanie południowej pierzei rynku (najbardziej atrakcyjnej i o największych walorach historycznych) poprzez wprowadzenie schodów terenowych, siedzisk strefy ogródków gastronomicznych, fontanny multimedialnej oraz pomnika/rzeźby. W płycie rynku dodatkowo wyróżniony został budynek muzeum Przypkowskich poprzez rozcięcie projektowanej fontanny multimedialnej i wprowadzenie przejścia / mostku o szerokości ww. budynku.  Samo wejście do muzeum jest podkreślone dzięki zastosowaniu oświetlenia punktowego (naświetlacze) zamontowanego
w posadzce placu. W północnej pierzei rynku planowane jest 3 rzędy zieleni wysokiej rozcięte planowaną komunikacją samochodową (droga dwukierunkowa o zwolnionym ruchu). Strefa ta ma być strefą wypoczynkową (największa ilość siedzisk i ławek na placu). Projektowana zieleń oprócz walorów estetycznych ma na celu osłabianie przebudowywanego budynku handlowego Piast jako negatywnej dominanty. Po zastosowaniu powyższych rozwiązań kompozycyjnych uzyskujemy środkową część placu  stanowiącą  przestrzeń otwartą o planie prostokąta o wymiarach 42 m x 65 m. Środkowa część placu od strony północnej-wschodniej zakończona jest subdominantą w postaci 3 masztów na flagi (z oświetleniem), zaś od strony północno-zachodniej domknięta jest siedziskami i latarniami domykającymi układ przewidywanych fundamentów dawnego jędrzejowskiego ratusza. Od strony pierzei południowej, strefa przestrzeni otwartej (wielofunkcyjna) domknięta została fontanną multimedialną i towarzyszącą jej powierzchnią wody. Poziom wody jest delikatnie obniżony względem poziomu płyty placu, tak, aby można było korzystać z krawędzi jako siedziska.  W obrębie południowo-wschodniego narożnika placu (i fontanny) zaprojektowano umieszczenie rzeźby lub pomnika będącego bardzo ważnym elementem kompozycyjnym.
Powyżej fontanny (w kierunku pierzei południowej) zlokalizowano schody (tzw. końskie) z dodatkowymi drewnianymi siedziskami, rampy oraz płaską platformę / taras przeznaczoną na ogródki gastronomiczne. Dzięki takiemu zabiegowi uzyskano 2 dodatkowe strefy funkcjonalne: strefę rekreacyjną (schody i siedziska) i strefę gastronomiczną.
Kolejnymi zabiegami kompozycyjnymi jest wprowadzenie szpalerów zieleni będącymi wynikiem uzupełnienia, przesadzania i nowych nasadzeń, wzdłuż odcinków pierzei wschodniej i zachodniej (szpaler zachodni znajduje kontynuację wzdłuż nowej ulicy Partyzantów).
Ostatecznym zabiegiem kompozycyjnym jest gra odcieni posadzki, zaprojektowana
w oparciu o moduł nawiązujący do historycznego układu działek i kamienic przy rynku.